Выдержки из "Правил использования электрической энергии населением"

03 Декабря
2012


Кабiнет Мiнiстрiв України
“Правила користування електричною енергiєю для населення”.
Затверджено Постанова N 1357 вiд 26 липня 1999 р.

Загальнi положення:

1. Правила регулюють вiдносини мiж громадянами (споживачами) та електропостачальниками i обов’язковi для виконання .


2.
Основні термiни:

· електромережа - пiдстанцiї, розподiльнi установки та електричнi лiнiї, до яких приєднана електропроводка споживача; електромережа – сукупнiсть проводiв та кабелiв з крiпленнями, що прокладенi у спорудах;

· електроустановка - комплекс устаткування i споруд для виробництва, перетворення, передачi, розподiлу та споживання електроенергiї;

· електропостачальник - суб’єкт пiдприємницької дiяльностi, який має лiцензiю на постачання електроенергiї;

· межа розподiлу - точка електромережi мiж споживачем i електропостачальником;

· об’єкт споживача - житловий будинок, гараж, або iнша електрифiкована споруда; пiдключення до електромережi

· виконання операцiї постачання електроенергiї споживачу;

· самовiльне пiдключення - споживання електроенергiї без укладення договору або з порушенням Правил;

· технiчнi умови – перелiк технiчних вимог, необхiдних для пiдключення споживача.

3. Споживання електроенергiї здiйснюється на пiдставi договору про користування електричною енергiєю мiж споживачем i електропостачальником, який укладається на три роки (типовий договiр наведений у додатку 1). Якщо за мiсяць до закiнчення термiну договору жодна з сторiн не заявила про його розiрвання, то договiр автоматично продовжується на рiк.

4. У договорi обов’язково зазначається величина потужностi (вона не повинна бути вищою за ту, що наведена в технiчних умовах).

5. Якщо споживач має кiлька об’єктiв за рiзними адресами, то договiр укладається щодо кожного об’єкта.

6. У разi припинення користування електроенергiєю споживач повинен не пiзнiше нiж за 7 днiв повiдомити постачальника та розрахуватись за спожиту електроенергiю. Постачальник вживає заходи для запобiгання розкрадання електроенергiї.

7. Новий власник об’єкта повинен укласти договiр з постачальником. Пiсля укладення договору постачальник повинен протягом 3 днiв у мiстах та 7 днiв у сiльськiй мiсцевостi пiдключити споживача.

Установлення та експлуатацiя приладiв облiку електричної енергiї

1. Прилади облiку мають бути придбанi, встановленi, пiдключенi постачальником, а їх вартiсть та вартiсть послуг з встановлення оплачена: для нових будинкiв - забудовниками, при роздiлi облiку - органiзацiями, якi здiйснюють роздiл.

2. У квартирах та iнших об’єктах споживача за однiєю адресою встановлюється один прилад облiку. Якщо за однiєю адресою є кiлька споживачiв, то прилад облiку встановлюється для кожного з них.

3. Прилади облiку встановлюються вiдповiдно до вимог правил улаштування електроустановок.

4. Вiдповiдальнiсть за збереження приладiв облiку та пломб на них несе споживач.

5. У разi вибору споживачем iншого тарифу за електроенергiю постачальник видає технiчнi умови на встановлення вiдповiдного приладу облiку. Споживач оплачує вартiсть нового приладу облiку з урахуванням вартостi старого.

6. Якщо за межами квартири встановлюється прилад облiку з передоплатою, що потребує щоденного нагляду, у споживача встановлюється виносне табло для спостереження за станом облiку.

7. У разi виявлення пошкодження приладу облiку, зриву пломби або несправностi споживач повинен негайно повiдомити постачальника.

8.Пошкодженi прилади облiку пiдлягають експертизi у присутностi споживача. За результатами експертизи складається акт.

9. У разi сумнiву споживача у правильнiй роботi приладу облiку вiн може звернутись до постачальника для проведення експертизи, яка повинна бути проведена протягом 20 дiб. Якщо неправильна робота приладу пiдтверджується, то витрати по експертизi несе постачальник.

10. У разi пошкодження, втрати або неправильної роботи приладу облiку з вини споживача, вiн вiдшкодовує вартiсть перевiрки, ремонту або встановлення нового приладу облiку. У iнших випадках перевiрка, ремонт та замiна приладу облiку здiйснюється за рахунок постачальника. Постачальник повинен вiдновити облiк електроенергiї протягом 3

мiсяцiв.

11. Якщо виникає необхiднiсть тимчасового використання електричної енергiї протягом декiлькох годин або дiб, а встановлення приладу облiку недоцiльно або неможливо, споживач повинен звернутись за дозволом до постачальника та укласти з ним вiдповiдний договiр, у якому зазначаються величина пiдключеної потужностi, кiлькiсть днiв безоблiкового користування на мiсяць та годин на добу. Договiр пiдписується постачальником i споживачем.

Розрахунки за спожиту електричну енерг

1. Розрахунки населення за спожиту електроенергiю здiйснюються за дiючими тарифами на пiдставi фактичних показань приладiв облiку. Громадяни - суб’єкти пiдприємницькоїдiяльностi оплачують електроенергiю за вiдповiдним тарифом.

2. Розрахунковим перiодом є календарний мiсяць. Плата вноситься не пiзнiше 10 числа наступного мiсяця, якщо договором не встановлено iншого термiну.

3. Знiмання показань приладiв облiку провадиться споживачем щомiсяця. Постачальник має право контролювати правильнiсть знiмання показань та оформлення платiжних документiв, а також самостiйно знiмати показання.

4. Оплата спожитої електроенергiї може здiйснюватись за розрахунковими книжками, за платiжними документами постачальника, за карткою попередньої оплати.

5. Форма оплати (готiвкова або безготiвкова) визначається у договорi мiж споживачем i постачальником. Оплата готiвкою здiйснюється через касу банкiвської установи або постачальника з видачею оформленого належним чином платiжного документу .

6. У разi застосування безготiвкової форми оплати та планових платежiв постачальник перiодично проводить перерахунок за фактично спожиту енергiю та надає споживачу рахунок.

7. За несвоєчасну оплату електроенергiї споживач сплачує пеню згiдно з законодавством i договором.

8. У разi змiни тарифiв на електроенергiю оплата заборгованостi провадиться за цiнами, що дiяли у перiод, за який сплачується борг.

9. У разi несплати за електроенергiю протягом 10 днiв та неотримання постачальником повiдомлення про оплату на 20 день пiсля термiну, зазначеного у договорi, споживачу надсилається попередження про вiдключення електроенергiї.

У разi несплати на 30-й день пiсля отримання споживачем попередження постачальник має право вiдключити споживача вiд електричної мережi. Перед вихiдними та святковими днями вiдключення забороняється.

10. У разi вiдсутностi у споживача коштiв на оплату заборгованостi вiн повинен звернутися до постачальника iз заявою про складення графiка погашення заборгованостi або вiдстрочення термiну оплати та надати довiдки, що пiдтверджують його несплатоспроможнiсть.

11. У разi виявлення у платiжному документi помилкових показань приладу облiку споживач зобов’язаний повiдомити про це постачальника. Представник постачальника повинен протягом 5 днiв перевiрити рахунок, а в разi потреби протягом 20 днiв перевiрити прилад облiку та повiдомити споживача про результати перевiрки.

12. Якщо доступ до приладу облiку неможливий, представник постачальника виписує платiжний документ на пiдставi даних про фактичне споживання електроенергiї за попереднiй перiод, про що робиться вiдповiдна позначка в особовому рахунку споживача. Якщо представник постачальника протягом двох розрахункових перiодiв не мав доступу до приладу облiку, вiн залишає споживачу в поштовiй скринцi повiдомлення про дату наступного вiдвiдання чи прохання передати показання приладу облiку постачальнику. Якщо пiсля цього споживач не передав показання, то постачальник має право через 30 днiв пiсля дати вiдправлення попередження припинити постачання електроенергії споживачу.

13. Споживач, який має встановленi законом пiльги з оплати електроенергiї, повiдомляє постачальника письмовою заявою про своє право на пiльгу. Пiльгова оплата здiйснюється з дня подачi заяви. Якщо кiлька членiв сiм’ї мають право на пiльги, то пiльга надається тiльки одному члену сiм’ї. Споживач, який має декiлька пiльг, може обрати одну, бiльшу за розмiром. Пiльги надаються тiльки за мiсцем проживання.

14. У разi необхiдностi використання електричної енергiї без встановлення приладу облiку (для тимчасових робiт) споживач оплачує електричну енергiю на пiдставi договору про тимчасове безоблiкове користування електроенергiєю.

15. Розрахунки в такому разi здiйснюються вiдповiдно до середньомiсячного споживання. Ця величина визначається за попереднi 12 мiсяцiв, або за фактичний перiод споживання, якщо вiн менший 12 мiсяцiв.

Припинення користування електричною енергiєю

1. Користування електричною енергiєю може бути тимчасово припинено у разi проведення планових ремонтiв електроустановок i електричних мереж i у разi виникнення режимiв, за яких проводиться обмеження вiдпуску електроенергiї. Про тимчасове припинення постачання електроенергiї постачальник повiдомляє засоби масової iнформацiї не пiзнiше нiж за 10 днiв. Пiд час виникнення аварiйних режимiв постачальник протягом 5 днiв пiсля виникнення аварiї повинен повiдомити споживачiв про причини припинення постачання електроенергiї.

2. Постачальник має право вiдключити споживача у разi:

· самовільного пiдключення до електричної мережi;

· розкрадання електроенергiї, навмисного пошкодження приладу облiку та зриву пломби;

· порушення термiну сплати;

· неоплати за встановлення нового приладу облiку згiдно п.17 Правил;

· невиконання припису Державної iнспекцiї з енергетичного нагляду за режимами споживання електроенергiї;

· зниження показникiв якостi електроенергiї з вини споживача.

3. Вiдновлення електропостачання споживача здiйснюється протягом 3 днiв у мiстах та 7 днiв у сiльськiй мiсцевостi пiсля усунення порушень i оплати заборгованостi, втрат постачальника на повторне пiдключення i збиткiв.

У разi розгляду спiрних питань у судовому порядку термiн вiдключення не повинен перевищувати 1 мiсяця за умови вiдсутностi у споживача заборгованостi за спожиту електроенергiю.

Права i обов’язки електропостачальника

1. Електропостачальник має право: пропонувати споживачам додатковi послуги, пов’язанi з постачанням електричної енергiї;

· перевiряти справнiсть приладiв облiку, знiмати показання вiдповiдно до умов договору та проводити обстеження електроустановок споживачiв щодо виявлення споживання електроенергiї поза приладами облiку;

· встановлювати технiчнi засоби, що обмежують постачання електроенергiї споживачу у межах, передбачених договором;

· вимагати вiд споживача вiдшкодування збиткiв, завданих порушеннями, допущеними споживачем;

· тимчасово припиняти постачання електроенергiї або вiдключати споживача згiдно Правил.

2. Електропостачальник зобов’язується: забезпечувати надiйне постачання електроенергiї згiдно з умовами лiцензiй та договором;

· надавати iнформацiю про послуги електропостачання, термiни обмежень i вiдключень;

· гарантувати безпечне користування послугами електропостачання за умови дотримання споживачами вимог правил безпечної експлуатацiї електромережi, установок i приладiв;

· повiдомляти споживача письмово або через засоби масової iнформацiї про змiни тарифiв (цiн) не пiзнiше, нiж за 5 днiв до введення їх в дiю;

· проводити не менш як раз на 6 мiсяцiв контрольне знiмання показань приладiв облiку у споживачiв, проводити планову повiрку, ремонт i замiну приладiв облiку в термiни, встановленi нормативнотехнiчними документами та договором;

· розглядати звернення та претензiї споживача щодо послуг, пов’язаних з постачанням електроенергiї, та приймати з цього поводу рiшення у термiни, передбаченi законодавством;

· ознайомити споживача з Правилами та провести iнструктаж щодо безпечної експлуатацiї приладiв облiку.

3. Представник постачальника пiд час знiмання показань приладiв облiку, їх замiни, виписування платiжних документiв за електроенергiю та iнших дiй, що виконуються вiдповiдно до цих Правил, зобов’язаний пред’являти своє службове посвiдчення.

4. Електропостачальник безплатно: здiйснює плановi повiрку, обслуговування та ремонт приладiв облiку;

· дає рекомендацiї щодо можливостi та доцiльностi викоритання електроенергiї для опалення, щодо збереження та режимiв споживання електроенергiї;

· надає iнформацiю щодо якостi електроенергiї тарифiв (цiн), порядку оплати, умов та режимiв споживання; видає бланки типових договорiв, розрахунковi книжки або платiжнi документи, електронну картку для сплати електроенергiї.

Права та обов’язки споживача електричної енергiї

1. Споживач електроенергiї має право на: вибiр постачальника електричної енергiї; пiдключення до електричної мережi у разi виконання цих Правил; отримання iнформацiї щодо якостi електричної енергiї, тарифiв (цiн), порядку оплати, умов та режимiв її споживання; отримання електроенергiї, якiснi характеристики вiдшкодування згiдно з законодавством збиткiв, заподiяних внаслiдок порушення його прав; якiсне обслуговування постачальником електричних мереж i приладiв облiку.

2. Споживач електроенергiї зобов’язаний:

· дотримуватись вимог нормативно-технiчних документiв та договору;

· забезпечувати належний технiчний стан та безпечну експлуатацiю своїх електроустановок та побутових приладiв;

· забезпечувати збереження приладiв облiку i пломб на них;

· невiдкладно повiдомляти постачальника про недолiки в работi приладу облiку;

· оплачувати спожиту електроенергiю за здiйснювати iншi платежi вiдповiдно до умов договору та Правил;

· узгоджувати з постачальником новi пiдключення та переобладнання внутрiшньої електромережі, здiйснюванi з метою збiльшення споживання електроенергiї;

· надавати розрахунковi документи на вимогу представникiв електропостачальника для перевiрки правильностi оплати та вiдповiдностi записiв у них показанням приладiв облiку;

· забезпечувати доступ представникам постачальника пiсля пред’явлення ними службових посвiдчень до приміщень та iншого об’єкту для обстеження приладiв облiку, електроустановок та електромережі;

· не перешкоджати обрiзуванню гiлок дерев, якi ростуть на територiї, що належить споживачу для забезпечення вiдстанi не меньше 1 м вiд проводiв повiтряної лiнiї електромережi напругою 0,4 кВ та на вiдстанi не меньше 2 м для електричних лiнiй напругою 10 кВ;

· не пiзнiше нiж за 7 днiв до припинення користування електроенергiєю письмово повiдомити постачальника про розiрвання договору та розрахуватись за спожиту електроенергiю, включаючи день виїзду.

Вiдповiдальнiсть електропостачальника

1. Постачальник несе вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну споживачу або його майну, в розмiрi i порядку, визначених законодавством.

2. У разi тимчасового припинення електропостачання з вини електропостачальника вiн несе вiдповiдальнiсть згiдно з умовами договору у розмiрi п’ятикратної вартостi невiдпущеної споживачу електроенергiї.

3. У разi вiдпуску споживачу електроенергiї, параметри якої знаходяться за межами показникiв, зазначених у договорi, постачальник несе вiдповiдальнiсть i сплачує 25 вiдсоткiв вартостi такої енергiї.

4. У разi порушення прав споживачiв (вiдмова споживачевi в реалiзацiї його прав, надання неякiсних послуг, вiдмова у наданнi необхiдної iнформацiї, ухилення вiд перевiрки якостi електроенергiї тощо) постачальник несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством i договором.

5. Постачальник не несе вiдповiдальностi за тимчасове припинення постачання електроенергiї, або за постачання неякiсної електроенергiї, або за шкоду, заподiяну споживачу, якщо доведе, що вони виникли не з його вини, а внаслiдок дiї обставин непереборної дiї або з вини споживача.

Вiдповiдальнiсть споживача електричної енергiї

1. Споживач несе вiдповiдальность згiдно iз законодавством за:

· прострочення термiну внесення платежiв за електричну енергiю;

· порушення правил користування електроенергiєю;

· ухилення або несвоєчасне виконання рiшень та приписiв Державної iнспекцiї з енергетичного нагляду за режимами споживання електроенергiї;

· розкрадання електроенергiї у разi самовiльного пiдключення до електромереж i споживання електроенергiї без приладiв облiку;

· пошкодження приладу облiку;

· розукомплектування та пошкодження об’єктiв електроенергетики, розкрадання майна цих об’єктiв;

насильницькi дiї, що перешкоджають посадовим особам електропостачальника виконувати свої службовi обов’язки.

Отправить ссылку в соц. сети:

2836